Hỗ trợ nhanh

Tải xuống và chạy chương trình hỗ trợ nhanh

Ứng dụng hỗ trợ từ xa. Nhấp vào liên kết thích hợp tùy thuộc vào hệ thống của bạn:

Cho phép truy cập điều khiển từ xa

  • Chạy GO Markets QS Nhấp đúp chuột vào Ứng dụng ‘TeamViewQS’
  • Chấp nhận điều kiện và điều khoản Đọc điều kiện và điều khoản và nhấp vào ‘Chấp nhận’.
  • Cung cấp ID và mật khẩu Cung cấp TeamViewer ID và Mật khẩu của bạn cho nhân viên hỗ trợ mỗi khi bạn cần trợ giúp.

Nhân viên hỗ trợ tại GO Markets có thể kết nối tạm thời và an toàn với máy tính của bạn và giải quyết vấn đề từ xa.

Bạn đã sẵn sàng mở tài khoản?