නිවාඩු දිනවල බලපෑමට ලක්වූ වෙළඳ කාලය

විදේශ විනිමය, කොටස්, දර්ශක සහ වෙළඳ භාණ්ඩ ඇතුළුව සිය ගණනක් වෙළඳාම් කළ හැකි සීඑෆ්ඩී උපකරණ අපි ලබා දෙන්නෙමු. කරුණාකර පහත වෙළඳවේ කාලය සැලකිල්ලට ගන්න, එය පහත සඳහන් සමහර උපකරණවල වෙළඳපල සැසි කාලයට බලපායි.

නිවාඩු දිනවල බලපෑමට ලක්වූ වෙළඳ කාලය

විදේශ විනිමය, කොටස්, දර්ශක සහ වෙළඳ භාණ්ඩ ඇතුළුව සිය ගණනක් වෙළඳාම් කළ හැකි සීඑෆ්ඩී උපකරණ අපි ලබා දෙන්නෙමු. කරුණාකර පහත වෙළඳවේ කාලය සැලකිල්ලට ගන්න, එය පහත සඳහන් සමහර උපකරණවල වෙළඳපල සැසි කාලයට බලපායි.

පහත වගුවට අනුව වෙළඳ වේලාවන් සකස් කරනු ලැබේ. කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙළඳපල වෙළඳ වේලාවන් සෘතුමය වන අතර වෙනස් වීමට යටත් වේ. ඉදිරි වෙළඳ සැසියේ සෘතුමය වෙනස්කම් සමාලෝචනය කිරීමට කරුණාකර මෙම පිටුවට නිතිපතා පරීක්ෂා කරන්න.

වේලාවන් GMT+3 වේ.

Updated: 27 June 2024Monday 1st JulyWednesday 3rd JulyThursday 4th July
HK50ClosedNormalNormal
JP225NormalNormalClosed at 20:00
WS30NormalClosed at 20:15Closed at 20:00
NDX100NormalClosed at 20:15Closed at 20:00
US500NormalClosed at 20:15Closed at 20:00
US2000NormalClosed at 20:15Closed at 20:00
VIXNormalClosed at 20:15Closed at 18:30
NGASNormalNormalClosed at 21:30
USOUSDNormalNormalClosed at 21:30
UKOUSDNormalNormalClosed at 20:30
XAUUSDNormalNormalClosed at 21:30
XAGUSDNormalNormalClosed at 21:30
COPPER-FNormalNormalClosed at 21:30
WHEAT-FNormalNormalClosed
SBEAN-FNormalNormalClosed
UST10Y-FNormalNormalClosed at 20:00
UST5Y-FNormalNormalClosed at 20:00
US SharesNormalClosed at 20:00Closed
HK SharesClosedNormalNormal

අපි උදව් කිරීමට මෙහි සිටිමු
ඔබට වෙළඳ වේලාවන්, වේදිකා සහාය හෝ සාමාන්‍ය විමසීමක් සඳහා අප හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය වුවද, අපගේ මිත්‍රශීලී කණ්ඩායම සහාය වීමට මෙහි සිටී. අප සතුව බහුභාෂා පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායමක් ඇත, ඔබට දවසේ පැය 24 පුරාම, සතියේ දින 7 පුරාම සහාය වීමට ඇත.

දුරකථන
අන්තර්ජාතික: +230 5869 0074

විද්යුත් තැපෑල
support.mu@gomarkets.com
newaccounts.mu@gomarkets.com

ආපසු ඉහළට | ආපසු ගෙදර යන්න