නිවාඩු දිනවල බලපෑමට ලක්වූ වෙළඳ කාලය

විදේශ විනිමය, කොටස්, දර්ශක සහ වෙළඳ භාණ්ඩ ඇතුළුව සිය ගණනක් වෙළඳාම් කළ හැකි සීඑෆ්ඩී උපකරණ අපි ලබා දෙන්නෙමු. කරුණාකර පහත වෙළඳවේ කාලය සැලකිල්ලට ගන්න, එය පහත සඳහන් සමහර උපකරණවල වෙළඳපල සැසි කාලයට බලපායි.

නිවාඩු දිනවල බලපෑමට ලක්වූ වෙළඳ කාලය

විදේශ විනිමය, කොටස්, දර්ශක සහ වෙළඳ භාණ්ඩ ඇතුළුව සිය ගණනක් වෙළඳාම් කළ හැකි සීඑෆ්ඩී උපකරණ අපි ලබා දෙන්නෙමු. කරුණාකර පහත වෙළඳවේ කාලය සැලකිල්ලට ගන්න, එය පහත සඳහන් සමහර උපකරණවල වෙළඳපල සැසි කාලයට බලපායි.

පහත වගුවට අනුව වෙළඳ වේලාවන් සකස් කරනු ලැබේ. කරුණාකර සටහන් කර ගන්න: වෙළඳපල වෙළඳ වේලාවන් සෘතුමය වන අතර වෙනස් වීමට යටත් වේ. ඉදිරි වෙළඳ සැසියේ සෘතුමය වෙනස්කම් සමාලෝචනය කිරීමට කරුණාකර මෙම පිටුවට නිතිපතා පරීක්ෂා කරන්න.

වේලාවන් GMT+3 වේ.

Updated: 25th March 2024Thurs 28th MarchFri 29th MarchMon 1st AprilThurs 4th AprilThurs 25th April
ASX200Close at 16:00ClosedClosedNormalOpen at 10:10
JP225NormalClosedNormalNormalNormal
HK50NormalClosedClosedClosedNormal
FTSE100NormalClosedClosedNormalNormal
DAX40NormalClosedClosedNormalNormal
ESP35NormalClosedClosedNormalNormal
CAC40NormalClosedClosedNormalNormal
STOXX50NormalClosedClosedNormalNormal
WS30NormalClosedNormalNormalNormal
NDX100NormalClosedNormalNormalNormal
US500NormalClosedNormalNormalNormal
US2000NormalClosedNormalNormalNormal
USDOLLARNormalClosedNormalNormalNormal
CHINA50NormalNormalNormalNormalNormal
USOUSDNormalClosedNormalNormalNormal
UKOUSDNormalClosedNormalNormalNormal
XAUUSDNormalClosedNormalNormalNormal
XAGUSDNormalClosedNormalNormalNormal
NGASNormalClosedNormalNormalNormal
VIXNormalClosedNormalNormalNormal
COPPER-FNormalClosedNormalNormalNormal
SBEAN-FNormalClosedNormalNormalNormal
WHEAT-FNormalClosedNormalNormalNormal
UST10Y-FNormalClosedNormalNormalNormal
UST5Y-FNormalClosedNormalNormalNormal
EURBND-FNormalClosedClosedNormalNormal
UKGB-FNormalClosedClosedNormalNormal
ASX SharesNormalClosedClosedNormalClosed
US SharesNormalClosedNormalNormalNormal
HK SharesNormalClosedClosedClosedNormal

අපි උදව් කිරීමට මෙහි සිටිමු
ඔබට වෙළඳ වේලාවන්, වේදිකා සහාය හෝ සාමාන්‍ය විමසීමක් සඳහා අප හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය වුවද, අපගේ මිත්‍රශීලී කණ්ඩායම සහාය වීමට මෙහි සිටී. අප සතුව බහුභාෂා පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායමක් ඇත, ඔබට දවසේ පැය 24 පුරාම, සතියේ දින 5 පුරාම සහාය වීමට ඇත.

දුරකථන
අන්තර්ජාතික: +230 5869 0074

විද්යුත් තැපෑල
support.mu@gomarkets.com
newaccounts.mu@gomarkets.com

ආපසු ඉහළට | ආපසු ගෙදර යන්න