GO Markets อัตราเลเวอเรจ

ตามยอดเงินในบัญชี ลูกค้ารายย่อยสามารถเลือกอัตราระหว่าง 1:1 (ไม่มีเลเวอเรจ) และสูงสุด 500:1; ลูกค้าขายส่งสามารถเลือกระหว่าง 1:1 (ไม่มีเลเวอเรจ) และสูงสุด 500:1 โปรดพิจารณาว่าอัตราเลเวอเรจใดที่เหมาะสมกับคุณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของเลเวอเรจและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการซื้อขายของคุณ.

โปรดทราบ:

บางสกุลเงินดึงดูดอัตรามาร์จิ้นที่สูงกว่าโดยไม่คำนึงถึงเลเวอเรจในบัญชีของคุณ บางสกุลเงินอาจมีอัตราเลเวอเรจคงที่ ในขณะที่บางสกุลเงิน (เช่น สกุลเงินแปลกใหม่) อาจต้องใช้อัตรามาร์จิ้นสูงถึงห้า (5) เท่าของสกุลเงินหลัก.

ต้องการเปลี่ยนเลเวอเรจของคุณ?